Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów | biuro@akademiakmita.pl | Tel. 604-188-808

Do 9 kwietnia zajęcia odwołane.

Niestety. Wzrost zachorowań na koronawirusa spowodował, że rozgrywki młodzieżowe oraz seniorskie na poziomie amatorskim, zostały zawieszone na okres 27 marca – 9 kwietnia. Decyzję ogłosił w dniu wczorajszym Prezes Rady Ministrów, co zostało potwierdzone stosownym rozporządzeniem wydanym w czwartek w godzinach wieczornych.

16. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa  Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 546 sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.”

Tak brzmi aktualnie ustęp 16 w rozporządzeniu RM z dnia 25 marca. Zniknęły zatem zapisy o udostępnianiu obiektów sportowych dla klubów uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Oznacza to, że do 9 kwietnia na boiska ligowe (oraz do treningów) nie powrócą już nie tylko piłkarze z lig amatorskich ale i młodzieżowych (CLJ oraz pozostałych rozgrywek młodzieżowych). Tym samym, w grze pozostają jedynie zespoły występujące w rozgrywkach ze szczebla centralnego.