Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów | biuro@akademiakmita.pl | Tel. 604-188-808

Wracamy do treningów!

W związku ze zniesieniem części obostrzeń wprowadzonych na terenie naszego kraju, spowodowanych trwającą pandemią Covid-19, informujemy, iż :

Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów wraca do zajęć treningowych.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz o dostarczenie wypełnionych oświadczeń.

 

Oświadczenie do pobrania    >>TUTAJ<<

 

REGULAMIN ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNO – SPORTOWYCH W RAMACH ŚWIETLIC OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE GMINY ZABIERZÓW OD 18 MAJA 2020 ROKU

 1. Zajęcia treningowe odbywają się jedynie na otwartym boisku, na świeżym powietrzu. Z zajęć bezwzględnie wyłączone są wszystkie zabudowane przestrzenie.
 2. Poszczególne grupy treningowe zobowiązane są do niekontaktowania się z pozostałymi osobami, a trening będzie mógł odbywać się maksymalnie w grupach dwunastoosobowych  pod opieką jednego trenera.
 3. Wszyscy uczestnicy zajęć mają absolutny zakaz bezpośredniego kontaktu z innymi osobami przebywającymi na obiekcie, dotyczy to również odwiedzin w czasie zajęć treningowych.
 4. Opiekunowie prawni osób zapisanych na zajęcia zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia, że ich dziecko ani osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w ostatnich 14 dniach nie miały kontaktu z osobą zakażoną, nie przebywają na obowiązkowej kwarantannie oraz nie mają żadnych objawów zakażenia Covid-19.
 5. Dezynfekcja sprzętu sportowego użytkowanego przez uczestników zajęć będzie odbywać się po każdej sesji treningowej.
 6. Aż do odwołania obowiązuje brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego.
 7. Przed i po treningu uczestników zajęć obowiązuje zachowanie dystansu społecznego zgodnie z obowiązującymi regułami prawa. Natomiast w trakcie zajęć, zgodnie z zaleceniami, uczestnicy zachowują dystans społeczny i bezwzględnie stosują się do zaleceń trenera.
 8. Uczestnicy zajęć treningowych na otwartym boisku nie mają obowiązku zakrywania twarzy. Robią to jednak do momentu wejścia na obiekt lub do momentu rozpoczęcia treningu i od razu po zakończeniu treningu lub od momentu opuszczenia obiektu.
 9. Zawodnicy i trenerzy przyjeżdżają na zajęcia indywidualnie, własnymi środkami transportu bądź komunikacją miejską, przebrani w odpowiednie stroje sportowe.
 10. Rodzice przywożący dzieci na zajęcia treningowe zobowiązani są do nie wchodzenia na teren obiektu. Odbiór dzieci przed zajęciami i po zakończonych zajęciach odbywa się pojedynczo przy bramie stadionu.
 11. Każdy młody sportowiec powinien mieć swoją własną butelkę z płynem, oznaczoną nazwiskiem. Podczas treningu należy zostawiać ją tylko i wyłącznie w odpowiednim, wyznaczonym przez prowadzącego miejscu, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. Ewentualnie posiadany sprzęt sportowy i/lub stroje zawodnika muszą znajdować się w opisanej torbie w wyznaczonym miejscu z zachowaniem dystansu społecznego.
 12. Wchodzących i opuszczających obiekt obowiązuje bezwzględna konieczność dezynfekcji rąk.
 13. Wychowawca/trener zapewnia dezynfekcję urządzeń treningowych i sprzętu sportowego po każdych zajęciach treningowych i każdej grupie treningowej.
 14. Wychowawca/trener prowadzi szczegółową ewidencję treningów, zawierającą informacje o uczestniczących sportowcach, trenerach, asystentach, ewentualnie innych osobach, a także miejscu szkolenia. Wszystko po to, aby ułatwić sprawdzenie kontaktów na wypadek zakażenia koronawirusem.
 15. W przypadku stwierdzenia gorączki u któregoś z zawodników, nie będzie on mógł trenować. Z kolei w sytuacji podejrzenia, że ktoś – już w czasie zajęć – ma objawy choroby układu oddechowego, wówczas trening zostaje przerwany.
 16. Mimo podjętych środków bezpieczeństwa zarówno na obiekcie jak i poza nim może dojść do zakażenia. W związku z tym Opiekunowie biorą odpowiedzialność za udział dzieci w zajęciach, są świadomi zagrożenia i nie będą z tego tytułu wysuwać żadnych roszczeń.
 17. Regulamin obowiązuje od 18 maja 2020 roku do odwołania.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 • Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z poniższymi Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 w czasie trwania zajęć sportowych z elementami profilaktyki w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Gminy Zabierzów
 • Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach sportowo – profilaktycznych wychowawcy/trenerowi tak aby ten mógł ułożyć plan zajęć zgodny z przepisami dotyczącymi ilości osób przebywających na jednej powierzchni.
 • Dostarczą do wychowawcy/trenera uzupełnione Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego – co jest warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia świetlicowe. Oświadczenie dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka na zajęcia.
 • W czasie trwania zajęć sportowo – profilaktycznych nie ma obowiązku noszenia przez uczestników maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania wychowawcy/trenerowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka. Maseczki należy zakładać opuszczając obiekt – salę gimnastyczną lub boisko.
 • Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. dezynfekcji rąk, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wychowawcy/trenerowi przed wejściem na salę lub boisko – nie wchodzi na teren obiektu prowadzenia zajęć. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z zajęć są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do wychowawców/trenerów oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
 • Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od wychowawcy/trenera.