Informacja o Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

Zarząd Akademii Piłkarskiej Kmita Zabierzów informuje, że zwołuje na dzień 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godzinie 18:00 (ewentualny drugi termin zebrania w przypadku braku quorum o godz. 18:15) Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów, które odbędzie się w stołówce budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (dawniej Gimnazjum) w Zabierzowie przy ul. Kolejowej 15. 

W szczególności o przybycie proszeni są członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, posiadający zgodnie ze Statutem czynne i bierne prawo wyborcze, a zatem wszyscy, którzy najpóźniej w dniu Walnego Zebrania ukończyli 16 rok życia. 


Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie zebranych i otwarcie Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres trwania kadencji

4. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny działalności Zarządu 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego przedstawionego przez Zarząd Stowarzyszenia za okres od ostatniego Walnego Zebrania 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi

7. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia

8. Wybory do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

9. Wolne wnioski

10 Zakończenie Zebrania