Regulamin

REGULAMIN TURNIEJU KMITA CUP 2019

 

 1. System rozgrywek jest uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn.
 2. W kategorii skrzaty nie będzie prowadzona punktacja, turniej będzie się odbywał w formie zabawowej, bez wyników bez tabel.
 3. Maksymalna ilość zawodników w drużynie nie może przekroczyć 14 osób/seniorzy/, 12 osób /młodziki-żaki młodsze/, 10 osób /skrzaty/
 4. W fazie grupowej zespoły grają ze sobą systemem „każdy z każdym”. W przypadku uzyskania przez dwie drużyny równej ilości punktów o kolejności w tabeli decydują: wynik meczu bezpośredniego pomiędzy zainteresowanymi zespołami, lepsza różnica bramek, większa ilość strzelonych bramek, strzelanie rzutów karnych.
 5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły o kolejności decyduje tzw. mała tabelka.
  W dodatkowej punktacji liczonej wyłącznie między zainteresowanymi drużynami decyduje: większa różnica bramek, większa ilość strzelonych bramek, strzelanie rzutów karnych.
 6. W przypadku wyniku remisowego w półfinałach i w finałach o zwycięstwie decydują rzuty karne (serie po 3, później do pierwszej przewagi bramkowej).
 7. Szczegóły turnieju będą widoczne na stronie internetowej: www.akademiakmita.pl, www.futmal.plhttps://web.facebook.com/KmitaCup2005
 8. Na zakończenie turnieju odbędzie się uroczyste wręczenie pucharów oraz nagród dla wszystkich uczestników.
 9. Miejsce rozegrania turnieju: Hala Sportowa /wymiar: 38m x 18m/ (skrzaty wymiar 18m x 16m - boisko) w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie: www.osrzabierzow.pl
 10. Opłata turniejowa 300 zł (150 zł - Skrzaty) płatne na konto bankowe lub w dniu turnieju, (na życzenie uczestników wystawiamy potwierdzenie wpłaty - rachunek).
 11. Przy wpłacie na konto klubowe w przelewie tytułu proszę wpisać: nazwę klubu, adres, nip i kategorię w jakiej bierze udział wasza drużyna w naszym turnieju.
 12. Dane przy wpłacie na konto: Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów, ul: Kolejowa 15a, 32-080 Zabierzów.
  Nr konta: 58 1240 1431 1111 0010 4384 2457
 13. Kierownictwo turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem i w czasie trwania imprezy.
 14. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie kierownictwo turnieju.
 15. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 16. Organizator nie ubezpiecza drużyn od nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas trwania turnieju.

PRZEPISY GRY

 1. Zmodyfikowane przepisy gry PZPN jak w turniejach halowych.
 2. Czas trwania meczu – skrzaty, żaki, orliki i młodziki, seniorzy – 10-15 minut (bez przerwy i zmiany stron).
 3. Wymiary bramki 3 m x 2 m /3mx1m - skrzaty/, gramy piłką: skrzaty - piłka nożna nr: 3; żaki, orliki, młodziki – piłka nożna nr 4; trampkarze, juniorzy młodsi, juniorzy starsi, seniorzy – piłka halowa /futsal/
 4. Zespół na boisku liczy: skrzaty - 4 zawodników (gramy bez bramkarza); żaki, orliki, młodziki, trampkarze, juniorzy młodsi, juniorzy starsi, seniorzy - 5 zawodników w tym bramkarz.
 5. Obowiązuje zakaz gry „wślizgiem”.
 6. Zmiany hokejowe wyłącznie we własnych strefach zmian przy linii bocznej boiska.
 7. Rzut „pośredni” z autu wykonywany nogą z linii bocznej boiska.
 8. Odległość przeciwnika od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów.
 9. Aut bramkowy, bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką.
 10. Rzut karny wykonywany z linii 6 metrów.
 11. Kary dla zawodników: 1, 2 lub 3 – cio minutowe, czerwona kartka (wykluczenie zawodnika z gry do końca spotkania, drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty). Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę zostaję odsunięty od występu w następnym meczu, chyba że Organizator na podstawie wniosku sędziego zdecyduje o podwyższeniu kary.
 12. Jeżeli dwa zespoły posiadają podobne stroje, obowiązek założenia znaczników, bądź zmiana kostiumów przypada dla zespołu wpisanego jako goście.
REGULAMIN KORZYSTANIA  Z  HALI TURNIEJOWEJ
 1. Miejsce rozegrania turnieju: Hala w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie, ul. Kolejowa 15 a
 2. Grać w turnieju można tylko w obuwiu przeznaczonym na halę, nie pozostawiającym na parkiecie żadnych śladów.
 3. Należy przestrzegać wszystkich zarządzeń Organizatora.
 4. Wstęp na płytę hali sportowej wyłącznie w obuwiu sportowym.
 5. Na placu gry i w szatniach mogą przebywać tylko zawodnicy i ich opiekunowie.
 6. Kierownicy drużyn i trenerzy są także podczas przerw między meczowych odpowiedzialni za zachowanie zawodników
  i przestrzeganie regulaminu przez swoje drużyny.
 7. W szatniach nie należy pozostawiać żadnych wartościowych rzeczy. Organizatorzy w razie ich utraty nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Wszystkie drużyny otrzymują puchary i dyplomy za miejsce w turnieju. Zawodnicy trzech pierwszych zespołów otrzymają medale./tematyczne/
 2. Wszyscy zawodnicy w kategorii: skrzaty, żaki, orliki otrzymują pamiątkowe upominki /medale za udział w turnieju/.
 3. Wybrani zostaną i nagrodzeni: najlepszy zawodnik turnieju, król strzelców turnieju, najlepszy bramkarz, najlepszy obrońca, najlepszy rozgrywający, najlepszy zawodnik w drużynie (nie ma tej nagrody w seniorach) /w skrzatach powyższych nagród nie ma/

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UDZIELA:

MATEUSZ ŚLIWIŃSKI - tel. 537-910-101, e-mail: kmitacup_2005@o2.pl


 

Klub biorący udział w turnieju winien posiadać zgody zawodników do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) – załącznik nr 1 do regulaminu. 


Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Informacja w zakresie podmiotu administrującego danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

 • Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju jest Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów, ul. Kolejowa 15a, 32?080 Zabierzów (kontakt: tel. 604-188-808, adres e-mail: biuro@akademiakmita.pl);
 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Turnieju, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 • Dane osobowe uczestników Turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz.883 ze. zm., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
 • odbiorcami danych osobowych uczestników Turnieju będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z Turniejem w oparciu o odpowiednie przepisy prawa.
 • Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Turnieju stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Uczestnikom Turnieju przysługuje prawo do:  

1. dostępu do danych;

2. sprostowania danych;  

3. usunięcia danych;  

4. ograniczenia przetwarzania danych;  

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

6. przenoszenia danych;  

7. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Turnieju. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 
 • Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Turnieju obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą klubu, w którym występuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie Turniej oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie, prasie i w miejscu rozgrywania Turnieju, w tym w szczególności publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o wydarzeniu oraz w celach marketingowych organizatora.  
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie Turnieju oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.