Informacja o Walnym Zebraniu

Zarząd Akademii Piłkarskiej Kmita Zabierzów informuje, że zwołuje na dzień 20 marca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 17:45 (ewentualny drugi termin zebrania w przypadku braku quorum o godz. 18:15) zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów, które odbędzie się w stołówce budynku Gimnazjum w Zabierzowie przy ul. Kolejowej 15. W szczególności o przybycie proszeni są członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, posiadający zgodnie ze Statutem czynne i bierne prawo wyborcze, a zatem wszyscy, którzy najpóźniej w dniu Walnego Zebrania ukończyli 16 rok życia. 

Zarząd zaprasza również osoby zainteresowane działanością Stowarzyszenia, w tym także osoby wyrażające chęć nawiązania współpracy. 


Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie zebranych i otwarcie Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od ostatniego Walnego Zebrania

5. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny działalności Zarządu 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres od ostatniego Walnego Zebrania 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi

8. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia

9. Wolne wnioski

10 Zakończenie Zebrania 

 

Proponowane zmiany Statutu:

1. Dodanie do § 6 ust. 1 litery f), którego treść będzie brzmiała:

„Prowadzenie działalności w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i kulturowego”

2. Dodanie do § 6 ust. 1 litery g) którego treść będzie brzmiała:

„Promowanie i propagowanie postaw i zachowań proekologicznych”

3. Zmiana § 7 ust. 1, którego dotychczasowa treść brzmiała:

„Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi.”

Nowa treść przepisu będzie brzmiała:

„Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego we współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi.”

4. Zmiana § 20 ust. 4, którego dotychczasowa treść brzmiała:

„Drugi termin Walnego Zebrania wyznacza się w tym samym dniu i miejscu co pierwszy termin, jednakże w porze późniejszej o 30 minut w stosunku do pierwszego terminu.”

Nowa treść przepisu będzie brzmiała:

„Drugi termin Walnego Zebrania wyznacza się w tym samym dniu i miejscu co pierwszy termin, jednakże w porze późniejszej o 15 minut w stosunku do pierwszego terminu.”